Prompt tiếng Việt cơ bản: Dịch thuật


Mẫu dịch thuật từ ChatGPT

Dịch thuật
Viết lại nội dung của câu sau [Nhập nội dung của ngôn ngữ nào đó] bằng tiếng Việt

Có vẻ như chúng ta nghĩ rằng đây là công việc của Google Dịch, chúng ta vẫn làm thường ngày. Tuy nhiên, AI - trí tuệ nhân tạo có một chút khác biệt ở chỗ, nó có thể sửa lỗi chính tả của ngôn ngữ gốc, dịch thoáng hơn, ngắn gọn xúc tích hơn, không sát nghĩa quá và dài dòng như ở Google Dịch. 
Vì vậy, đối với prompt này bạn nên yêu cầu là "Viết lại nội dung" thay vì "Dịch nội dung".

Bạn cũng có thể yêu cầu thêm ChatBot giải thích thêm nội dung nó vừa dịch.
Thử yêu cầu ChatBot dịch một đoạn tiếng Anh này xem sao nhé!

Prompt: Viết lại nội dung của câu sau: By utilizing Chatgpt in brief designing, organizations can accomplish more prominent proficiency, efficiency, and advancement. This digital book gives an extensive aide on the most proficient method to really involve Chatgpt in designing ventures, empowering you to release limitless potential outcomes and take your business higher than ever. All in all, the combination of ChatGPT in brief designing addresses a huge step in the right direction in utilizing man-made intelligence devices to release endless conceivable outcomes. The capacity to make regular language discussions with machines has reformed how designing ventures are drawn nearer and executed, bringing about better precision, proficiency, and joint effort. Bằng tiếng Việt
ChatBot: Sử dụng Chatgpt trong thiết kế tóm tắt, tổ chức có thể đạt được hiệu quả, năng suất và sáng tạo tốt hơn. Cuốn sách điện tử này cung cấp một hướng dẫn toàn diện về cách thực sự sử dụng Chatgpt trong các dự án thiết kế, cho phép bạn khai thác các khả năng vô tận và mang doanh nghiệp của bạn đến một tầm cao mới. Nhìn chung, việc tích hợp ChatGPT vào thiết kế ngắn gọn đại diện cho một bước tiến lớn trong việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để khai thác các khả năng vô tận. Khả năng tạo ra cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên với máy đã cách mạng hóa cách tiếp cận và thực hiện các dự án thiết kế, dẫn đến độ chính xác, hiệu quả và sự hợp tác tốt hơn.Hùng Online VN

My name is Augustine Nguyen, and I'm an Freelance IT from Viet Nam. I started this blog to share my thoughts and experiences. My goal is to inspire others to live their best lives. facebook

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn